Le LSV | Ses activités | Ses membres | Liens


Guy Wagner (II)
 

Texter
 
 

SCHREIWEN

D'Welle verloossen de Strand
loossen zréck um
rouege Sand
de Grouss vum Salz
a vum Waasser
deen d'Méiwen
douewe
liese
mat engem déiwe Kreesch

Hir Flilleke decken
d'Sonn zou

D'Sonn seet näischt

* * *

 

DíZÄIT GEET EREM

Gëschter nach hues de gemengt
du kéins ganz Beem 
ausrappen
an haut scho
kriss de 
keen Aascht méi
gebrach
nach
e bëssen an
déi klengste Loft
knéckt dech
wéi en diren Hallem

 


ZRÉCKGEKUCKT

iirgendweéi as et der
wéi wanns de
keen Otem méi
kriits

dofir och bleifs de
stoën
um Wee

du kucks hannerun dech

ass dat alles
denks de
ass dat alles
wat s de gepackt

du weess naach
wou s de fortgoungs
du weess nach
bal alles wat koum

wat dech getraff
wat dech gefreet
vun deemols un

du mengs
du géifs et nach
spiren

mee 't ass schon
sou wäit
wäit
wäit
ewech


 

DE SPIGGHEL

wann s de mueres opstees
dech am Spigghel
kucks

da mengs de
heiansdo
't wir nach alles
eemol wéi d'anert

da kucks de méi genee
a gesäis
d'Falen déi do sin
d'Runschlen déi kommen
d'Haut déi blatzeg
a wieleg gët
sou wieleg wéi
en Apel
deen ze laang
um Bam houng

du fälls och
denks de

an 't mecht der
bal
näischt méi aus


ZU ZWEE

Nuets wann s de erwächs
spiirs de
den Hauch vum Liewen
niewen dir
an du
gëss roueg

't ass esou stëll
du spiirs dech
gutt
och wann s de
nët méi
schlofe kann

du lauschters déi Stëll
ganz stëll
du spiirs dech
gutt

du bass nët elengEN KAZ

Eng Kaz kraazt un der Dir

Du mëchs hir op
Si kraucht ëm déng Been

Si brauch dech 
 
 

COURAGE

Nach esou vill
wells de maachen
ir et
nët méi
geet

da fänk alt schon un

 


 

Le LSV | Ses activités | Ses membres | Liens

© Guy Wagner & LSV, 2001